วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พล.อ.อ ประจิน  จั่นตอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี/วุฒิสมาชิกถ ประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์  วิจัย นวัตกรรม ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาองค์ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา สำหรับผู้บริหาร “หลักสูตร ตบอ. รุ่นที่ 1”
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565= พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี/วุฒิสมาชิก ประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์  วิจัย นวัตกรรม เปิดและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาองค์ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา สำหรับผู้บริหาร “หลักสูตร ตบอ. รุ่นที่ 1” ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดยมีนายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายกเทศมนตรี สมุทรสงคราม  นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอบรม และต้อนรับ โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา สำหรับผู้บริหาร “หลักสูตร ตบอ. รุ่นที่ 1” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1)  เพื่อสร้างหลักสูตรสำหรับพัฒนาองค์ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษาสำหรับผู้บริหารหรือครูที่มีศักยภาพขอ5งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และมหาวิทยาลัยเครือข่าย 2)  เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ให้มีสมรรถนะ ทักษะและมุมมองด้านการพัฒนา ต่อยอด ยกระดับด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่กว้างขวาง หลากหลาย และมีองค์ความรู้ใหม่ๆ รอบด้าน ทั้งด้านการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ทุกระดับ เป็นคนดี มีความรู้ มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ สร้า5งความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ ผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 39  คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัด 7 วิทยาลัยประกอบด้วย 1) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 2) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 3) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 5) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 6) วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และ 8) วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ระดับอุดมศึกษา 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และ 4) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ใช้เวลาการอบรมประมาณ 5 เดือน โครงการนี้ ท่านพล.อ.อ ประจิน  จั่นตอง ให้เกียรติเป็นประธานที่ปรึกษาหลักสูตร และท่านศ.ดร. กําชัย จงจักรพันธ์ เป็นที่ปรึกษาหลักสูตร รูปแบบการอบรมแบบผสมผสานออนไลน์และออนไซด์ วันเสาร์ช่วงเช้า หัวข้อการอบรมประกอบด้วย 
• ทิศทางการศึกษาไทยศตวรรษที่ 21-22 
• เทคโนโลยีอนาคตสู่ Society 5.0  
• การสร้างเครือข่าย สร้างธุรกิจใหม่ ตามแนวทางไทย-จีน และไทย-ญี่ปุ่น
• พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิต
• ยานยนต์ EV ยนต์กรรมโลกอนาตต
• ทิศทางเศรษฐกิจยุคดิจิทัล/การเงินการคลังและตลาดหลักทรัพย์
• ทิศทางการผลิตระบบออโตเมชั่น สําหรับอนาคต
• กลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบด้านการค้ายุค ประเทศไทย 5G กับการศึกษา
• นวัตกรรมหุ่นยนต์เกษตร อุตสาหกรรมและการดํารงชีวิต
• ผู้บริหารอาชีวศึกษากับความพอเพียงตามศาสตร์พระราชา./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารนายทรงศักดิ์  ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร / ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ