วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/dfixNvm-YMI
>กราบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยเจ้าของเงินภาษีด้วยความเคารพ

   เนื่องจากกระผมได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ดำเนินงานของสมาชิกรัฐสภา( เป็นตำแหน่งเล็กๆในกิจการงานสภา ผมเห็น"สภาล่มซ้ำซาก" สงสารสภาไทยที่
ลงทุนสร้างอาคารรัฐสภาด้วยเงินภาษีของประชาชนเป็นเงินมหาศาล และสงสารประชาชนคนไทยผู้เป็นเจ้าของเงินภาษี) 
ผมรับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนจากรัฐสภา เดือนละ -15,000.บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)  ซึ่งถ้าเทียบกับเงินเดือนผู้ทรงเกียรติที่เป็น ส.ส .จะห่างกันมากครับ เงินเดือน ส.ส.เดือนละ แสนกว่าบาท และยังมีสวัสดิการอื่นๆอีกมาก 
  กระผมไม่ได้อิจฉา ส.ส.ผู้ทรงเกียรติที่รับเงินเดือนเดือนละแสนกว่าบาท เพราะเข้าใจดีว่า กว่าท่านจะได้เข้ามาสู่ตำแหน่งอันทรงเกียรติเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็น ส.ส.เป็นเรื่องที่ยากลำบาก
 #แต่ผมสงสารสภา และสงสารประชาชนเจ้าของภาษีที่"สภาล่มซ้ำซาก" ทำให้เสียเวลา เสียโอกาสและเสียเงินภาษีของประชาชน และเสียเวลาในการพัฒนาประเทศโดยไร้เหตุผล เพียงเพราะเกมการเมืองของนักการเมืองในสภา
  กระผมขออนุญาตรายงานการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาคารรัฐสภา ดังนี้.
 กระผม นายวิชิต ดิษฐประสพ และนายสมชาย แย้มเกษร
ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎร และร่วมแถลงข่าวอย่างต่อเนื่อง.
#เห็นด้วยที่ท่านประธาน
ชวน หลีกภัย ได้ร้องขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)เข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการพิจารณาศึกษาในประเด็นปัญหาต่างๆ เช่น ประเด็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีต่างๆ เพื่อนำเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไข.
...ขอบพระคุณท่านประธาน
ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาที่ได้ร้องขอให้ ส.ส.เข้าประชุมสภาไม่ควรทำให้"สภาล่มซ้ำซาก"
เพราะการที่
"สภาล่มซ้ำซาก"
- เสีย เวลา
-เสีย งบประมาณแผ่นดินที่เป็นเงินภาษีของประชาชน
-เสีย โอกาสในการพัฒนาประเทศ
-เสีย ความรู้สึกดีๆกับผู้ทรงเกียรติในสภา(ส.ส.)ที่ไม่ทำหน้าที่แทนปวงชนชาวไทย.
     ...................
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
  *มาตรา 114 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงำใดๆและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์.
...กราบขอบพระคุณท่าน
 ประธาน ชวน หลีกภัย...
... กราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งครับ....
(นายวิชิต ดิษฐประสพ)
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)
*ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน และให้คำปรึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ ปี2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน.
>ให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
>โปรดระมัดระวังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆมีข้อสงสัยสอบถาม
"สายด่วน(อ.ต.ร)"
โทร. 02-561-45 02 หรือ
มือถือ ID Line 064-516-6794
 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565  จังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด​เชียงราย​ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ