วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 ราชบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือน
เป้าหมายที่มีรายได้น้อย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเวลาดี 3 โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมปรักอบด้วย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ภาคีเครือข่าย อำเภอละ 3 คน และนางสาวแพรวพรรณ ภูมิวัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม มีประเด็นการประชุม ดังนี้
1.วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบรรยายพิเศษ เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือน โดย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี
 2.กระบวนการดำเนินโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน, การดำเนินงานตามแผนฯ และการรายงานตามแบบฟอร์ม โดย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3.การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดย ดร.อมรพิมล  พิทักษ์ ศูนย์การเรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุข อ.จอมบึง จ.ราชบุรีโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1.เพื่อให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการดำรงชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
2. เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป้าหมาย มีอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 กิจกรรมที่ 2 อบรมเสริมสร้างความรู้ และสาธิตอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย (ดำเนินการในระดับอำเภอ 10 อำเภอ ๆ ละ 2 วัน)
 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ตามอาชีพทางเลือก ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 / 2566  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ