วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ยืนหนึ่งด้านการบริหารจัดการที่โดดเด่น มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า..สำนักงานคณะกรรมการพัฒาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้นำรางวัลเลิศรัฐมาใช้ในการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ​ โดยมอบให้แก่หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ ซึ่งได้ทำการรวบรวมผลงานตั้งแต่ปี 2556-2565 ทำให้กรมประมงติด 1 ใน 10 หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมากที่สุด ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของกรมประมง ที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นพึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง​ ด้วยความตั้งใจของบุคลากรกรมประมง ที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป​ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
 กรมประมงในฐานะหน่วยงานของภาครัฐ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่มีภารกิจสำคัญเกี่ยวกับ การศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประมงเพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุม  การทำประมง และ การผลิตสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ประมงที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัย ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแข่งขันในตลาดโลก คณะผู้บริหารและบุคลากรของกรมประมงได้นำการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาถือปฏิบัติมาตั้งแต่อดีต มีการกำหนดกลไก แนวทางที่เอื้อให้เครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน จนต่อมามีการผลักดันให้มีกฎหมายรองรับตามที่ปรากฎในพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 25 ที่กำหนดให้กรมประมงสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดทำนโยบาย สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ให้คำปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงาน โครงการ และเผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรสัตว์น้ำ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการด้านการประมงเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล ที่มุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม อธิบดีกรมประมงได้กำหนดนโยบายโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม ในกระบวนการต่างๆ ของกรมประมงตั้งแต่กระบวนการออกกฎ การแก้ไขกฎหมายลำดับรอง การดำเนินโครงการ การดำเนินกิจกรรม และดำเนินการในทุกกระบวนการอย่างเปิดเผย โปร่งใส รวมถึงให้สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ เอกชน องค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก จนเกิดเครือข่าย ความร่วมมือที่เข้มแข็ง เช่น เครือข่ายชุมชนประมงท้องถิ่นที่ได้ขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เครือข่ายผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่​ (ชปพ.ประมง) เครือข่ายประมงอาสา เป็นต้น 

   ผลจากการนำการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ทำให้กรมประมงได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จากสำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) มาอย่างต่อเนื่อง​ได้แก่ ปี พ.ศ.2557 ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาประมงทะเลไทย ปี พ.ศ.2558 ได้รับรางวัลจากโครงการธนาคารปูม้า ปี พ.ศ.2559 ได้รับรางวัลจากโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการประมงโดยบูรณาการภาครัฐกับชุมชนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำอูน ปี พ.ศ.2560 ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมการพัฒนาการมีส่วนร่วม       ของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ปี พ.ศ.2561ได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล จากโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมงบ้านซับสมบูรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลาง ปี พ.ศ.2562 ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล จากโครงการอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามลุ่มน้ำสวี และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ  มีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการธนาคารปลาชุมชนหนองคู จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.2563 ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัลจากผลงานลูกอ๊อดเงินล้านเพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรหนองแต้ และโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ำชุมชนหนองอีเริง จังหวัดชัยภูมิ และแหล่งน้ำหนองก่าน-สุขสำราญ จ.หนองบัวลำภู ปี พ.ศ.2564 ได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล จากผลงานหนองบัวพัฒนาชาวประชาร่วมใจ ชุมชนก้าวไกลสร้างรายได้จากการมีส่วนร่วม ผลงานปลาของพ่อหล่อเลี้ยงชีวิตพิชิตความจนคนท่าข้าม และผลงานอนุรักษ์พันธุ์ปลาประจำถิ่นบริเวณพื้นที่ต้นน้ำมูล ปี พ.ศ.2565 ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล จากผลงานห้วยถ้ำมด หนองพังแหล่งน้ำฝั่งโขง เชื่อมโยงเครือขยายผลธนาคารสัตว์น้ำ และผลงานกุ้งก้ามกรามสร้างอาชีพเพิ่มรายได้  ก้าวข้ามความจน ของคนเขื่อนอุบลรัตน์ นอกจากนี้กรมประมงได้เสริมสร้างความร่วมมือกับเกษตรกร ทำให้เกษตรกรได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาหุ้นส่วนความร่วมมือ ได้แก่นายสุทธิ มะหะเลา (การดำเนินงานของสมาคมเพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย) และนางหนูแดง ทองใบ (โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมงบ้านซับสมบูรณ์จังหวัดบุรีรัมย์) ในปี พ.ศ.2561 และปี พ.ศ.2562 ตามลำดับ

รางวัลเลิศรัฐที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง ที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจ ของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน หรือผลักดันการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ จากความพยายามและมุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จของคณะผู้บริหารและบุคคลากรของกรมประมง ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานที่ได้มุ่งมั่นมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ จนทำให้บรรลุผลสำเร็จจนเห็นผลเชิงประจักษ์     กรมประมงขอมุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และขับเคลื่อนภาคการประมงให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นพึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ต่อไป...อธิบดีกรมประมงกล่าว

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
       21 พฤศจิกายน 2565


โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบวิเคราะห์ หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ บริเวณถนนกรมทางหลวงชนบท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ