วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหาร กศน.จัดกีฬาต้านภัยยาเสพติดเกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
มุกดาหาร/
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  นายธฤติ   ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมเจตน์   สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร, นายชาคริต  ชุมจันทร์  นายอำเภอดอนตาล,หัวหน้าส่วนราชการ, ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร, ผู้บริหาร กศน.อำเภอ คณะครู/นักศึกษา กศน. ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "กศน.มุกดาหาร เกมส์" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
        ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอาวุธ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีแบบแผนปฏิบัติการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม ได้แสดงออกซึ่งทักษะด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ตอบสนองยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  สร้างความสัมพันธ์ ความรักความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
นายสมเจตน์   สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร  กล่าวว่า  การจัดการแข่งขันกีฬา ต้านภัยยาเสพติด "กศน.มุกดาหารเกมส์" ครั้งที่  8   ประจำปี 2565  ตามที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอาวุธ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีแบบแผนปฏิบัติการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และการมีส่วนร่วมของ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน.  สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "กศน.มุกดาหาร เกมส์" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ขึ้น  โดยร่วมมือกับ กศน.อำเภอ ทั้ง ๗ อำเภอและศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ ฟุตบอลชาย, วอลเล่ย์บอลหญิง,เซปักตระกร้อชาย, เซปักตระกร้อหญิง, เปตองประเภททีมชาย และ เปตองประเภททีมหญิง,กรีฑาชาย, กรีฑาหญิง  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ให้ผู้บริหาร ครู นักศึกษา กศน. และภาคีเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความรัก ความสามัคคี รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  ส่งเสริมให้นักศึกษา ครู และบุคลากร ได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ