วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - อบจ.กรุงเก่าพร้อมรับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
วันที่ 22 พฤศจิกายน  ที่หอประชุมสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีคณะผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลต่าง ๆ รวมถึงผู้เกี่ยวเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 200 ท่าน
สำหรับการจัดโครงการเตรียมความพร้อมการรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน
ภารกิจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคส่วนสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ
นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความยินดีที่จะสนับสนุน และให้ความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขของจังหวัด กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อพัฒนาบริการสาธารณสุขด้านต่างๆให้มีคุณภาพ และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง ซึ่งการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการจัดระบบบริการสาธารณะ และการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะในมิติด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรคติดต่อ และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และถ้วนหน้ามากยิ่งขึ้น

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนด้วย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ขอแสดงความเสียใจแด่ ครอบครัว ลาภพรประเสริฐ เป็นอย่างยิ่งครับ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ