วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - อบจ.กรุงเก่าพร้อมรับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
วันที่ 22 พฤศจิกายน  ที่หอประชุมสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีคณะผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลต่าง ๆ รวมถึงผู้เกี่ยวเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 200 ท่าน
สำหรับการจัดโครงการเตรียมความพร้อมการรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน
ภารกิจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคส่วนสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ
นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความยินดีที่จะสนับสนุน และให้ความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขของจังหวัด กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อพัฒนาบริการสาธารณสุขด้านต่างๆให้มีคุณภาพ และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง ซึ่งการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการจัดระบบบริการสาธารณะ และการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะในมิติด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรคติดต่อ และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และถ้วนหน้ามากยิ่งขึ้น

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนด้วย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” คว้ารางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565 ในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ