วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ๙/๑๐

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม “คณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ ๔ สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ครั้งที่ 3/2565 สำหรับเขตตรวจราชการที่ ๖,๙ และ ๑๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” โดยมี นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบและชี้แจง ในประเด็น 


1.แผนงาน/โครงการ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
2.โครงการก่อสร้างระบบผลิตประปา (Water Treatment System) ตามบัญชีวัตกรรมไทย
3.โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วนตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
4.โครงการอื่นๆ
ซึ่งจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๖ สามารถชี้แจงและให้รายละเอียดต่อที่ประชุมด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบวาระที่กำหนดข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ