วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จังหวัดสุพรรณบุรี “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีสืบสานประเพณีหว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไช จังหวัดสุพรรณบุรี  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จังหวัดสุพรรณบุรี "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีสืบสานประเพณีหว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" โดยมี นายศรีธรรม ราชแก้ว ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอหนองหญ้าไซ นายอำเภอสามชุก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคี ภาคเอกชน เกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 400 คน
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จังหวัดสุพรรณบุรี "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีสืบสานประเพณีหว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่รวมถึงให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ และเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้ จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยมีบุคคลเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเกษตรกรจากทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และผู้เกี่ยวข้อง รวม 400 ราย ซึ่งในงานมีสถานีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรรวม 4 สถานีดังนี้
1. สถานีเรียนรู้ที่ 1 การจัดการดินและการจัดการพันธุ์ข้าว วิทยากรโดย สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี และ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
2 .สถานีเรียนรู้ที่ 2 การอารักขาพืช(ข้าว) ตลอดฤดูกาลผลิต วิทยากรโดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีและกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
3. สถานีที่ 3 องค์ความรู้ด้านการทำนาสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี 4 ป วิทยากรโดย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
4. สถานี คาร์บอนเครดิต วิทยากรโดยภาคเอกชน
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ