วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดชุมพรรับ 2 รางวัล ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชุมพร เข้ารับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังใน 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด สำหรับจังหวัดชุมพร ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับดีเลิศ และรางวัลบุคคล ทีมงาน ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง(ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ)

ตามที่กรมบัญชีกลางได้จัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลังขึ้น ซึ่งรางวัลดังกล่าวมีเจตจำนงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวม ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการภายใน ด้านการเงินการคลัง ให้ได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับ เพราะการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กร ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบรายชื่อหน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลฯ จำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน 103 รางวัล ส่วนราชการ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน 44 หน่วยงาน 92 รางวัล และ จังหวัด จำนวน 7 จังหวัด 11 รางวัล

ในการนี้ นางสาวปานนภา สุภาพรเหมินทร์  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมเป็นกำลังใจ ผ่านระบบการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ