วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จับมือ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)  นำทีมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
สร้าง“เครื่องออกกำลังกายสำหรับสวนสาธารณะ เขตกรุงเทพมหานคร” 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 12.30 น. นายอรรถการ ตฤษณารังสี 
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำทีมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
ประกอบด้วย นายพุทธพร ปราโมทย์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ, นายกนกศักดิ์ มุธิโต รองผู้อำนวยการ, นายพรมงคล วรนาม หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน, นายชาตรี ศรีคงแก้ว หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง,  พร้อมผู้บริหารบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คุณเอื้อมพร 
ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คุณสุพัฒน์ บ่อสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย, คุณอิทธิเดช มุกวันโน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Steel Solution, ลงพื้นที่หารือแนวทางการดำเนินการสร้าง “เครื่องออกกำลังกายสำหรับสวนสาธารณะ เขตกรุงเทพมหานคร" กับตัวแทนสวนสาธารณฯของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ณ สวนลุมพินี กรุงเทพ 

สืบเนื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กับ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ในการร่วมกับผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพสูงร่วมกัน และในบันทึกข้อตกลงร่วมกันดังกล่าวนี้ ได้มีการหารือเพิ่มเติมในการทำโครงการตอบแทนสังคม (CSR) โดยสถานประกอบการจะสนับสนุนเครื่องมือ 
เครื่องจักร อุปกรณ์ และครูพี่เลี้ยง (ครูฝึก) สถานศึกษาสนับสนุนแรงงานฝีมือทั้งจากครู อาจารย์ และนักเรียน ซึ่งการร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการฝึก นักเรียน -นักศึกษา ให้เป็นผู้มีฝีมือโดยได้รับการฝึกตรงจากสถานประกอบการ 
เป็นการสร้างทักษะจากการปฏิบัติงานจริง และผลงานที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับสังคมต่อไป 

จากแนวทางดังกล่าว นายอรรถการ 
ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  จึงได้ประสานไปยัง นายต่อศักดิ์ ชิตมงคล 
ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้การตอบรับ  และได้ประสานต่อไปยังกับ นาสชัชชาติ 
สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
และได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการฯ 
เนื่องจากเกิดเป็นโครงการที่ดี เกิดประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย จึงได้ลงนำคณะ และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่หารือกันในพื้นที่สวนลุมพินี 
กรุงเทพมหานคร
โดยสรุปผลการหารือทุกฝ่ายเห็นด้วย ในการระดมทรัพยากรที่แต่ละหน่วยงานมีมาดำเนินโครงการสร้างเครื่องออกกำลังกายสำหรับสวนสาธารณะ เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ชุด มอบให้กับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยกำหนดส่งมอบภายในปี 2566 นี้ 

โดย บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ และนักเรียน นักศึกษา ครูแผนกช่างกลโรงงาน แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคสุมทรสาคร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นผู้ดำเนินการสร้างเครื่องออกกำลังกายดังกล่าว 

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้กล่าวขอบคุณ คุณเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และทีมงานพร้อมมอบของที่ระลึก รวมทั้งให้กำลังใจทีมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ในการดำเนินการ เป็นการสร้างคนให้เกิดคุณภาพ และมีคุณธรรมควบคู่กันไป./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"มูลนิธิสว่างอริโยธรรมสถาน" ร่วมกับ "มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรี" ร่วมงานมหากุศล เก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า ครั้ง...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ