วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พช.ราชบุรี คัดเลือกเครือข่ายหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ระดับจังหวัด หนุนเสริมเงินทุนชุมชน ตามหละกธรรมาภิบาล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวชุติมา กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดประชุมคัดเลือกเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ระดับจังหวัด เพื่อให้เครือข่ายเป็นกำลังและพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรับผิดชอบงานทุนชุมชนอำเภอ ๆ ละ 1 คน และเครือข่ายหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ ๆ ละ 2 คน จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
 1. ทบทวนแนวคิด และการดำเนินงานของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 
 2. การคัดเลือกเครือข่ายหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระดับจังหวัด
 3. การจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.จังหวัดราชบุรี
 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีครัวเรือนรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)เข้าร่วมเป็นหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อกระจายโอกาสให้ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ได้มีแหล่งเงินทุนในระดับหมู่บ้าน สำหรับยืมไปประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการอาชีพของตน เพื่อเพิ่มรายได้ให้พ้นเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 จังหวัดราชบุรี มีจำนวนหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ทั้งสิ้น 124 กลุ่ม กระจายใน 10 อำเภอ จำนวนเงินทุนโครงการ กข.คจ. ทั้งสิ้น 36,175,643.42 บาท มีสมาชิกกู้ยืมจำนวน 3,581 คน เงินยืมสะสม จำนวน 27,946,083 บาท เป็นเงิน 179,793,546 บาท และมีเงินฝากธนาคาร จำนวน 6,106,896.46 บาท
วัตถุประสงค์
1. กระจายโอกาสให้ครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านเป้าหมายมีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพเพื่อยืมไปประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการอาชีพของตนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนให้ดีขึ้นและมีรายได้ให้พ้นเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างองค์กรคุณภาพ คนคุณธรรม สร้างสรรค์งาน พช.ราชบุรี 4.0 โดยมี 4 แนวทาง ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนาเรื่องที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เก่ง ดี มีความสุข แนวทางการพัฒนาเรื่องที่ 
2 พัฒนางานแบบสมาร์ทงาน สมาร์ททีม
 แนวทางการพัฒนาเรื่องที่ 3 พัฒนาระบบงานให้องค์กรมีคุณภาพ คนมีคุณธรรม
 แนวทางการพัฒนาเรื่องที่ 4 พัฒนาบุคลิกภาพ สุขอนามัย และเสริมสร้างความผาสุกความสามัคคี
 การจัดประชุมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จิตอาสาดับไฟป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลครูบ อ.เกาะลันตาจ.กระบี่ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ