วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ป.ป.ส. ต้อนรับ รองอธิบดีกรมตำรวจเวียดนาม หารือความร่วมมือยาเสพติด ยกวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นศูนย์การการเรียนรู้ในระดับภูมิภาค

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป.ป.ส. ต้อนรับ รองอธิบดีกรมตำรวจเวียดนาม หารือความร่วมมือยาเสพติด
ยกวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นศูนย์การการเรียนรู้ในระดับภูมิภาค


นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (หรือ เลขาธิการ  ป.ป.ส.) กล่าวว่า  เมื่อวันที่ 21- 22 ธันวาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ส. จัดการศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้แทนเวียดนาม โดยมี พลตำรวจตรี ฟาม วาน ลอง รองอธิบดีกรมตำรวจต่อสู้ยาเสพติดเวียดนาม เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมทวิภาคีไทย - เวียดนาม เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 14 ณ วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ (วปส.) (International Narcotics Control College : INCC) อ. เชียงแสน จ.เชียงราย

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาดูงานครั้งนี้ คือ เพื่อให้มีการหารือและ   ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในอนาคต      ที่ทั้ง 2 ประเทศให้ความสนใจ และรวมถึงการผลักดันให้วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ (วปส.) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการฝึกอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ในภูมิภาค
โดยในวันแรก คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความเป็นมา บทบาทหน้าที่ ภารกิจ และแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ  รวมถึงสถานการณ์ยาเสพติดในลุ่มน้ำโขง  โอกาสนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามได้กล่าวขอบคุณสำนักงาน ป.ป.ส. สำหรับการจัดการศึกษาดูงานครั้งนี้ โดยคณะฯ ได้ให้ความสนใจในการทำงานของวิทยาลัยญ และเสนอให้มีการจัดหลักสูตรด้านการสืบสวนขยายผล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานให้สามารถขยายผลไปถึงตัวการได้ อีกทั้งยังจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือในการสืบสวนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านกลไกศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Center : SMCC) จากนั้น คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมหอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ และได้ไปศึกษาดูงาน ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงราย (นรข. เขตเชียงราย) พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การลักลอบค้ายาเสพติดตามลำน้ำโขง และล่องเรือลาดตระเวนสำรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ 
ในวันที่สอง คณะฯ ได้ศึกษาดูงาน ณ ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา ลักษณะทางภูมิศาสตร์และสถานการณ์ยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย - เมียนมา นอกจากนี้ คณะฯ ได้เดินทางไปยังด่านศุลกากรแม่สาย แห่งที่ 2 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของด่านศุลกากร ผลการดำเนินงานด้านการสกัดกั้นยาเสพ รูปแบบการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชายแดน รวมถึงรับชมการสาธิตการใช้เครื่องเอกซเรย์ตรวจหายาเสพติด
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวในตอนท้าย ตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เน้นความสำคัญของการให้ความร่วมมือกับระหว่างประเทศ ที่ผ่านมาก็มีหลายอย่างที่ทั้ง 2 ประเทศ ทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติด การสกัดกั้นสารตั้งต้นผลิตยาเสพติด ซึ่งตนต้องขอขอบคุณเวียดนาม ที่ได้ช่วยดูแลเรื่องนี้เป็นอย่างดี ทำให้การทำงานในภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ