วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันนี้นายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดงาน
โครงการเชื่อมโยงเครือช่ายธุรกิจและนำเทคโนโลยีดีจิทัสมาประยุกตใช้
ในชุมชนท่องเที่ยว 
(ภาคใต้)
โดยท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และคณะผู้ดำเนินโครงการทุกท่าน
ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ในชุมชนท่องเที่ยว (ภาคใต้)
ในวันนี้ และได้พบปะกับท่านทั้งหลาย ซึ่งจะมีบทบาท
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
จากการรับฟังคำกล่าวรายงาน นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีอย่าง
ยิ่ง สำหรับทุกท่านที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากทุก
ท่านจะได้เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยว มีช่องทางการตลาด
ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
ได้รับรู้อย่างแพร่หลาย ร่วมกับเครือข่ายและการนำนวัตกรรมและ
ทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชุมชนท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกท่านสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
ชุมชนท่องเที่ยวของท่าน สร้างรายได้ และสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ชุมชนสามารถเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนควบคู่ไปกับการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม อันจะเป็นการพัฒนา
ชุมชนท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาเพื่อ
มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คณะผู้ดำเนินโครงการที่จัดให้มีกิจกรรมนี้
และที่สำคัญที่สุด คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่จะเป็นกำลังสำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้แข่งขันได้ในระดับโลก เกิด
การกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย มี ธกส เป็นหน่วยงานที่จะสนับในแหล่วทุน ดีป้า สนับสนุนด้านนวัตกรรม และ สทท เป็นห่วยงานด้านการตลาด ซึ่งได้รับการตอบรับดีมากและถือเป็นเสทีภาคใต้ภาคสุดท้าย จากนั้นจะเป็นการถอดบทเรียนต่อไป ทีมข่าว บก ข่าวสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รายงาน
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ