วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป.ป.ช. ลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มความสะดวกการบันทึกข้อมูลคดี
      วันนี้ (2 ธันวาคม 2565) พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องนนทบุรี 3 สำนักงาน ป.ป.ช. 
สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่กำหนดให้ภาครัฐเชื่อมโยงการให้บริการสาธารณต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ โดยให้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตโดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบราชการเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีนโยบายให้สำนักงาน ป.ป.ช. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตเพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องได้เชื่อมโยงข้อมูลการปฏิบัติงานร่วมกัน ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น
สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะส่งผลให้เกิดความสะดวกในการบันทึกข้อมูลคดี รวมถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคดีทุจริตที่ได้รวบรวมจัดเก็บไว้ ไปใช้ในภารกิจการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน ภายใต้ขอบเขตอำนาจกฎหมายของทั้งสองฝ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้รวดเร็วและสมบูรณ์ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท   ​​ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ