วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ดำเนินการประชุมประชาคมเมืองเชิงปฎิบัติการ"ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่น" 
ประจำปี 2566-2570 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยนายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลฯและหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมเปิดการประชุมผู้นำชุมชนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ร่วมกับประชาคมระดับเมือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566โดยมี นางวันทนา มีทิพย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองบ้านโป่ง กล่าวรายงาน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาตอบสนองความต้องการของประชาชนนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบจัดทำแผนต่างๆให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้นำไปสู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป สินค้าชุมชนโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้สู่ชุมชน นอกจากนี้ ส.ท.ภูดิส อภิกุลวณิช และนางสาวกุลวดี ตันติไชยากุล ร่วมแสดงความคิดเห็น / ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"มูลนิธิสว่างอริโยธรรมสถาน" ร่วมกับ "มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรี" ร่วมงานมหากุศล เก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า ครั้ง...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ