วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ร่วมกับกรมการสัตว์ทหารบก จัดโครงการรัฐ-ราษฎร์ร่วมใจพัฒนาเยาวชน รุ่นที่ 19 คืนเยาวชนคนดีกลับสู่สังคม
วันที่ 18 มกราคม 2566 นายบุญชัย กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานเปิดโครงการรัฐ-ราษฎร์ร่วมใจพัฒนาเยาวชน รุ่นที่ 19 ณ สถานฝึกอบรมกรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองฑีฆายุ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีเยาวชนชายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล และมีแนวโน้มที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้ จำนวนทั้งสิ้น 26 คน เข้ารับการฝึกอบรมในลักษณะค่ายผู้นำเยาวชน มีกำหนดทั้งสิ้นตามโครงการ 15 วัน 
ด้านนางปรีชญา มหารัศมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม มีเจตนารมณ์ในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของชาติ โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน มากกว่าการมุ่งเน้นที่จะลงโทษ จึงได้ร่วมกับกรมการสัตว์ทหารบก จัดโครงการดังกล่าวขึ้น มุ่งเน้นเรื่องการฝึกระเบียบวินัย การรู้จักตนเอง การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต การฝึกจิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพ่อกล่อมเกลาจิตใจ การฝึกทักษะอาชีพ การใช้ชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสุจริตชน และยังผนวกหลักสูตร “ทูบีนัมเบอร์วัน” เข้าในโครงการเพื่อให้เยาวชนได้ทราบวิธีปฏิบัติของกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาทักษะทางด้านปัญญา ซึ่งเยาวชนสามารถนำไปช่วยเหลือเพื่อนในชุมชนของตนเองได้ โดยการรับฟัง ให้กำลังใจ ดูแลซึ่งกันและกัน สามารถกลับไปสู่ชุมชนและสำนึกในคุณค่าของตนเองอย่างมั่นใจ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม โดยมีนายวิสุทธิ์ กิตติรวีโชติ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เป็นประธานโครงการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน และได้รับการสนับด้านสถานที่และครูฝึกจากพลตรีพนาเวศ จันทรังษี เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองฑีฆายุ จังหวัดนครปฐม

#ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
#คืนคนดีสู่สังคม
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมโครงการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขภาพจิ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ