วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดปทุมธานี ประชุมติดตามสถานการณ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2566 วันที่ 4 ของช่วงการควบคุมเข้มข้น 7 วัน
                 วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมปทุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี พ.อ.วินัย  อภัยกุลชร รอง กอ.รมน.จ.ปทุมธานี  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์สาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุทางถนน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนประจำวัน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2566  โดยมีคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดปทุมธานี พ. ศ. 2566 ร่วมประชุมผ่านระบบ Video conference 
จาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  โดยในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ตรวจสอบร้านจำหน่ายสุรา เข้มงวดในเรื่องเมาไม่ขับ และหลังจากจบเทศกาล
ปีใหม่ให้ถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2566 เพื่อเป็นแนวทาง ปรับปรุงแก้ไขในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านถนน ฯลฯ  สำหรับกรณีอุบัติเหตุรถตู้โดยสารส่วนบุคคล ประสบอุบัติเหตุเสียหลักตกคลองข้างทาง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 บริเวณเลียบมอเตอร์เวย์ ทล. 3902 (ทางแยกตัดกับถนนเลียบคลองระพีพัฒน์) ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ประธานฯ ได้สั่งการ 1.ให้จังหวัดปทุมธานีตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อสั่งการ  2. ให้คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามว่าได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อสั่งการหรือไม่  3. ให้ทุกจังหวัดตรวจสอบสภาพรถตู้  ระบบการเดินรถ  4. กรมการขนส่งตักเตือนผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  และลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน  เช่น เมาไม่ขับ ให้คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น 
ในการนี้ ประธานการประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินฯ ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติม  ดังนี้
1. ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ทำสรุปมาตรการ กฎหมาย ข้อบังคับในการใช้รถใช้ถนนให้กับพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าว โดยให้อำเภอเจ้าของพื้นที่กำหนดจุดเป้าหมายให้ชัดเจนในการเข้าไปให้ความรู้กับแรงงานต่างด้าว
2. การบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระหว่างวัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วในการรายงานข้อมูล
3. ตรวจสอบการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้คระทำงานด้านการประชุมติดตามประเมินสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนประจำวันลงไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
นายวีรวิทย์ กุล มณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ