วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ศจพ.จังหวัดราชบุรี ส่งมอบ “บ้านห่วงใยจากใจ GLO” ส่งมอบความสุขให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP
 ณ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตาม “โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565” โดยมี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี รายงานสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดราชบุรีและอำเภอบ้านโป่ง และนายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง กล่าวรายงานการจัดสร้างบ้านตาม โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 ให้กับครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP  ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี กิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง พัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง เกษตรอำเภอบ้านโป่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง ธกส.อำเภอบ้านโป่ง สโมสรไลออนส์ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบบ้าน แก่ นางสาวสายันต์ ชวนอยู่ ครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP พร้อมนี้ ประธานในพิธีได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนในการสร้างบ้านฯ จำนวน 5 ราย หลังจากนั้นได้มอบป้ายบ้าน สิ่งของจำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค เงินสงเคราะห์แก่ครัวเรือนฯ รวมทั้งต้นกล้าพันธุ์ผักสวนครัว รวม 10 ชนิด โดยได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนต่อไป นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สร้างรายได้ สร้างความสุขของคนไทย ควบคู่กับการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเสริมสร้าง ศักยภาพของคน
จังหวัดราชบุรี ในนาม ศจพ.ราชบุรี ได้สนองต่อนโยบายดังกล่าวข้างต้น ในการลดความเหลื่อมล้ำ การแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน มุ่งเน้นให้ทุกครัวเรือนสร้างรายได้ ลดรายจ่าย มีการออม กระจายโอกาสให้คนจนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ มีสิทธิและได้รับความเป็นธรรมอย่างทัดเทียมกับกลุ่มอื่นในสังคม และตอบสนองต่ออุดมการณ์กระทรวงมหาดไทย ในการ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ให้แก่ประชาชนคนจนเป้าหมายคือ ผู้ที่มีคุณภาพชีวิตต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพชีวิตที่ดีในมิติต่างๆ โดยใช้กลยุทธ์ “5 พร้อม” และดำเนินกิจกรรมภายใต้แบนเนอร์ “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน” โดยดำเนินงานตามข้อมูลจากระบบ TPMAP ซึ่งพิจารณาจาก 5 มิติ ได้แก่
1) ด้านสุขภาพ
2) ด้านการศึกษา
3) ด้านการเงิน
4) ด้านความเป็นอยู่ และ
5) ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ
รวม 4,284 ครัวเรือน
สืบเนื่องจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร เพื่อแก้บัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบ TPMAP ในจังหวัดเป้าหมาย 73 จังหวัดจำนวน 83 หลัง หลังละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,600,000 บาท (สิบหกล้านหกแสนบาทถ้วน) จังหวัดราชบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบ้านถ้วน) ให้อำเภอบ้านโป่ง ดำเนินโครงการฯ เพื่อจัดสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรงแกไขปัญหาความเดือดร้อนของครัวเรือนเป้าหมาย ที่ตกเกณฑ์ TPmap ปี 2565 คือ นางสาวสายันต์ ชวนอยู่ บ้านเลขที่ 90/3 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง เป็นหน่วยดำเนินการจัดจ้าง ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และให้อ้างอิงแนวทางและวิธีการจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยดำเนินกิจกรรมตามแบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด และได้ดำเนินการสร้างบ้านตามแบบแปลนและบูรณาการทุกภาคส่วนมาร่วมสนับสนุนดำเนินการในส่วนที่เพิ่มเติมจากงบประมาณที่ได้รับจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 ในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ