วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา จัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ครั้งที่ 6
           ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และเปิดการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2566 เป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของชาติ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกในเรื่องมารยาทไทย 
มีคุณธรรมสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนประพฤติปฏิบัติมารยาทไทยจนเป็นลักษณะนิสัย คุณสมบัติผู้เข้าประกวดเป็นประเภททีม ทีมละ 4 คน แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับอุดมศึกษา โดยในการประกวดครั้งนี้ มีตัวแทนสถาบันการศึกษาทั้ง 2 ระดับเข้าร่วมชิงถ้วยพระราชทานกว่า 75 ทีม รวมผู้เข้าร่วมประกวดและร่วมชมกว่า 500 คน ภายใต้มาตรการตรวจคัดกรองและป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด ในการจัดพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา เข้าร่วมด้วย
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า“ มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เป็นครั้งที่ 6 ในการที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการประกวดมารยาทไทย
และศิลปวัฒนธรรมไทยทุกแขนงมาโดยตลอด นับเป็นความปลื้มปิติต่อผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมประกวด ตลอดจน
พสกนิกรที่เข้าร่วมชม ซึ่งคณะศิลปศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานและขอพระราชทานถ้วยรางวัล 
เป็นไปตามพันธกิจที่สำคัญของคณะศิลปศาสตร์ คือการทำบุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมารยาทไทยเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่า
ควรแก่การรักษาและปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงความละเอียดอ่อนที่ได้รับการสืบทอดมา และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด ในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้จัดงานตลอดจนผู้เข้าประกวดทุกคน 
ตั้งแต่การประกวดครั้งแรก และได้รับความสนใจอย่างมากจากสถาบันการศึกษาทุกระดับส่งตัวแทนมาจากทั่วประเทศ เช่นเดียวกับการประกวดในปีนี้ที่ได้รับความสนใจอย่างสูง ผู้จัดงานได้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุด ที่สำคัญในการจัดประกวดครั้งนี้ได้ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา เพื่อให้การจัดงานมีความยิ่งใหญ่กว่าทุกปี” การจัดประกวดได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ
ด้านมารยาทไทยจากกระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นกรรมการตัดสิน จึงนับว่าเป็นการประกวดอีกหนึ่งงานที่มีความสำคัญและเป็นการสืบทอดสิ่งที่ดีงามของชาติไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ