วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหาร เริ่มแล้วงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี 2566
          มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 7 ม.ค.   เวลา 18.00 น.  ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาขาดจังหวัดมุกดาหาร ท่านสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะผู้แทนแขวงสะหวันนะเขตและท่านอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566 โดยมีนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารร่วมงานในครั้งนี้
          นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการจัดงานกาชาด และงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566 ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน/ ในพิธีเปิดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ในวันนี้ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการสาธารณกุศลของจังหวัดมุกดาหาร สำหรับปี 2566 นี้ ได้กำหนดจัดงาน ในระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2566  รวม 9 วัน 9 คืน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร และนำเสนอผลงานของส่วนราชการ  ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจการสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์ต่าง  ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากสาธารณภัยการจัดงานในปีนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การบวงสรวงสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง ในเช้าวันนี้ การประกวดฟ้อนรำ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากอำเภอต่าง ๆ การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน การจำหน่าย "สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" (โอท็อป) จากท้องถิ่นและชุมชน  การเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง  การแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง และร่วมทำบุญกุศล พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายในร้านนาวาพาโชค และการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566
          นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566 ในวันนี้และในโอกาสนี้ ขอต้อนรับท่านสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวงสะหวันนะเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะผู้แทนแขวงสะหวันนะเขต และท่านอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตที่ได้ให้เกียรติ มาร่วมพิธีเปิดงานในวันนี้ ตามที่ ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ให้ทราบแล้วนั้น การจัดงานในปีนี้เป็นไปอย่างหลากหลาย และน่าสนใจ มีทั้งกิจกรรมจากร้านนิทรรศการของส่วนราชการ การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของอำเภอ กิจกรรมให้ความบันเทิงต่าง ๆ แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่ได้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวงาน ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าโอท็อป  จากท้องถิ่นและชุมชนร่วมทำบุญกุศล พร้อมลุ้นรับของรางวัล ในกิจกรรมออกร้านนาวาพาโชค และประการที่สำคัญ คือการนำรายได้จากการจัดงานมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำไปสนับสนุนกิจการสาธารณกุศล และกิจการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในการช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาสในส่วนที่ภาคราชการ  ไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง …
          การจัดงานในปีนี้ได้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ในช่วงเช้าของการเปิดงาน การประกวดฟ้อนรำ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากอำเภอต่างๆทั้ง 7 อำเภอของจังหวัด การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จากท้องถิ่นและชุมชน การเดินแบบแฟชั่นผ้าไหม และผ้าพื้นเมือง การแสดงของศิลปิน ที่มีชื่อเสียงการร่วมทำบุญกุศลพร้อมลุ้นรับรางวัลมากมายในร้านนาวาพาโชค และการออกรางวัลสลากกาชาด
           ทั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี จากส่วนราชการ อำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และเทศบาลเมืองมุกดาหารที่ได้สนับสนุนทั้งงบประมาณบุคลากรในการจัดเตรียมงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอีกหลายแห่งที่ไม่สามารถเปิดเผยนามได้ครบถ้วน
          สำหรับผลการประกวดขบวนฟ้อนรำของแต่ละอำเภอ ซึ่งใช้ขบวนนางรำไม่เกิน 50 คน และใช้หลักเกณฑ์ในการตัดสินการแต่งกายตามชนเผ่า และวัฒนธรรมท้องถิ่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคำบรรยายความหมายของท่ารำ ชนะเลิศได้แก่  อำเภอหนองสูง  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอหว้านใหญ่ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร ส่วนที่เหลือ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคำชะอี อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล และอำเภอดงหลวง ได้รับรางวัลชมเชย โดยได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท 10,000 บาท 7,500 บาท และ 5,000 บาทตามลำดับ 

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
 สนับสนุนโดย                              รายงานข่าว                               

โพสต์ข่าวแนะนำ

ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท   ​​ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ