วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"จุติ"แต่งตั้ง"ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร" นั่งที่ปรึกษาด้านสถาบันครอบครัว
   
ด้วยคำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 885/2565 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีด้านสถาบันครอบครัว
       
เพื่อให้การบริหารงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีภารกิจในการให้ความคุ้มครอง สงเคราะห์ พัฒนา ฟื้นฟู เยียวยา และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นไปตามนโยบายและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
         
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ 2545 จึงแต่งตั้ง นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี โดยให้มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและข้อคิดเห็นด้านการพัฒนาศักยภาพคนและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสและยกระดับการคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย และดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

สั่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว
สมาคมหนังสือพิมพ์สวนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ