วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/ พช.ราชบุรี kick off การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนราชบุรีใสสะอาด ประจำปี 2566 
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนราชบุรีใสสะอาด ประจำปี 2566 นวัตกรรม “สร้างปณิธานความดี ส่งเสริมคน พช.ราชบุรี ใสสะอาด” และประกาศเจตนารมณ์ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จึงกำหนดนโยบาย การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้
1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
 โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด เป็นหนึ่งในโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชนเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นมาตรการที่สำคัญที่จะทำให้หน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นการพัฒนาและป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมปลูก จิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทให้กับราชการ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ การส่งเสริมให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วย ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และให้มีการดำเนินการทางวินัยที่ถูกต้อง เป็นธรรม และจริงจัง โดยดำเนินกิจกรรมผ่าน 5 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 บทบาทผู้บริหารของหน่วยงานในการเสริมสร้างความโปร่งใส
มิติที่ 2 สำนักงานสะดวก
มิติที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
มิติที่ 4 การเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
มิติที่ 5 นวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใส
 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดกิจกรรม kick off การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนราชบุรีใสสะอาด ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 10 อำเภอ มีการบริหารจัดการด้วยหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 10 อำเภอ มีทัศนคติ วิธีคิด และยึดมั่นหลักคุณธรรม ในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"
3. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับภาคประชาชน ด้านความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
4. เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 10 อำเภอ มีการริเริ่มสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใสในองค์กร
5. เพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
6. เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
7. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้สร้างปณิธานความดีเพื่อเป็นหลักปฏิบัติต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กร
 ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมในมิติที่ 1 บทบาทผู้บริหารของหน่วยงานในการเสริมสร้างความโปร่งใส และมิติที่ 5 นวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใส

ในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ