วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด...ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นำคณะติดตามการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล ให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน
        วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน พร้อมทั้งถ่ายทำวีดิทัศน์ โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์" พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ แปลงของ นายก่อเกียรติ แก้วนาคูณ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ และแปลงของนางศิรินทิพย์ คูเปอร์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ โดยมี นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นายไพสันต์ ขุ่ยรานหญ้า ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะร่วมตรวจเยี่ยม 

        จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 รวมทั้งสิ้น 2,607 แปลง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติ พัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในส่วนผลการดำเนินงาน จังหวัดร้อยเอ็ดมีแปลงโคกหนองนาต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถขยายผลได้ ทุกอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ มีการบูรณาการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ เช่น การเอามื้อสามัคคี การพัฒนาผลผลิต การแปรรูป การส่งเสริมช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวังจากกรมราชทัณฑ์" จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ผ่านโครงการฯ จำนวน 4 ราย และมีแปลงโคกหนองนาที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างรายได้มากกว่า 1 หมื่นบาทต่อเดือน สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และนอกชุมชน  

        ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุด คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญและทรงแน่วแน่ในการน้อมนำเอาแนวคิด หลักคิด วิธีการ มาเผยแพร่เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์ท่านมีความสุขอย่างยั่งยืนโดยแท้ ผ่านการพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์เกี่ยวกับโคก หนอง นา ในหลายภาพ และพระราชทานข้อความที่เกี่ยวข้องผ่านข้อความสั้น ๆ ชัดเจน เช่น “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”  นอกจากนี้พระองค์ท่านได้ทรงประยุกต์ไปสู่หลักสูตรฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน และพระราชทานให้ข้าราชบริพารได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำโคก หนอง นา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเป็นต้นแบบ ทรงเป็นผู้นำ ในการลงมือปฏิบัติ ร่วมกับข้าราชบริพารของพระองค์ ดังปรากฏในภาพข่าวที่เผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชน อันเป็นภาพที่ย้ำเตือนพวกเราคนไทยทุกคน ในการร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังที่พระองค์ทรงน้อมนำมาขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

       ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโคก หนอง นา โมเดล ทั้ง 2 แปลงตัวอย่าง ในวันนี้ พบว่า ครัวเรือนต้นแบบได้มีการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเลี้ยงปลา ปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชผักสวนครัว ส่งผลให้สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนและเพิ่มรายได้จากการนำผลผลิตภายในแปลงออกขายได้ และจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถใช้เป็นโมเดลต้นแบบในการทำการเกษตรโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง พร้อมทั้งเชิญชวนผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้ ศึกษาดูงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีชีวิตที่ยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันและกัน ด้วยวิถีพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ