วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

   เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
 นางสมมารถ คำถนอม วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ดร.นภสร  โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี พ.ท เทิดศักดิ์ เกิ้ยวเพ็ง กอ.รมนสุพรรณบุรี ร่วมกันเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กลุ่มอารยธรรมทวารวดี จังหวัดราชบุรี แรลลี่ ๒๐๒๓ เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๓ จังหวัด เส้นทาง : ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ณ ตลาดวัฒนธรรมบางแม่หม้าย วัดอาน ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่ และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก    

   สำหรับการจัดงาน มีการสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้านผลิตภัณฑ์ไม้กวาดร้อยปี ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยเชือกญี่ปุ่น การบรรยายจากนางระเบียบ เรือนทองดี ประธานการท่องเที่ยวชุมชนยลวิถีฯ นักเล่าเรื่องเยี่ยมชมชุมชน การแสดงรำตำนานบางแม่หม้าย รำตำนานไม้กวาดร้อยปี ของชุมชนยลวิถีชุมชนบางแม่หม้าย อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และมีการสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้านและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT/CCPOT ได้แก่ ข้าวเกรียบว่าวโบราณจาก อบต.สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี ขนมลอดช่องชื่นใจและขนมไทยโบราณจากอำเภอสองพี่น้อง ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของวิสาหกิจชุมชนสุมินตราผ้ามัดย้อมจากอำเภออู่ทอง และผลิตภัฑ์ผ้าทอ "ร้อยลายดี" จากบ้านหนองลิง อำเภอสองพี่น้อง มาจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐ ในรูปแบบการขับรถท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กลุ่มอารยธรรมทวารวดี

   กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กลุ่มอารยธรรมทวารวดี ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ปลุกกระแสการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ