วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมแม่บ้านตำรวจ เดินหน้าสร้างความรู้
ทางการเงินและบริหารจัดการหนี้แก่ข้าราชการตำรวจต่อเนื่อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงิน และการบริหารจัดการหนี้ โดยปี พ.ศ.2566-2569 เดินหน้าความร่วมมือภายใต้กรอบ 3 C คือ Cure แก้ไขเยียวยา Caution ป้องกัน และ Cultivate ปลูกฝังทักษะ มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเรียนนายสิบตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจ ข้าราชการตำรวจ คู่สมรส และบุคคลในครอบครัวทั่วประเทศ หลังประสบความสำเร็จในการร่วมกันส่งเสริมความรู้ทางการเงินจนเกิดเป็นบุคคลต้นแบบการพัฒนาทักษะบริหารการเงินและจัดการหนี้
 
ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ เห็นพ้องที่จะดำเนินการขยายผล และสร้างพื้นที่เรียนรู้ด้านการวางแผนการเงิน การออมต่อเนื่อง หลังจากที่ได้ร่วมกันส่งเสริมความรู้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยแผนดำเนินการในปี พ.ศ.2566-2569 จะทำภายใต้กรอบ 3 C ได้แก่ 
1.Cure การแก้ไขเยียวยา โดยให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการหนี้ แก่กลุ่มข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ 
2.Caution การป้องกัน โดยให้ความรู้ทั้งก่อน และระหว่างการเป็นผู้กู้ แก่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยใช้ SET e-Learning series “รู้สู้หนี้” 
3.Cultivate การปลูกฝังทักษะด้านการเงิน และการลงทุนที่ถูกต้อง ให้แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ ข้าราชการตำรวจ คู่สมรส และบุคคลในครอบครัว รวมถึงการสร้างบุคคลต้นแบบระดับกองบัญชาการ 1 โรงพัก 1 บุคคลต้นแบบ โดยใช้โมเดล “Happy Money in Action” เพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนทั้งในระดับบุคคลและองค์กรได้อย่างยั่งยืน
 
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ จากผลสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 พบว่าผู้ที่เป็นหนี้ 7,189 ราย สามารถแก้ไขหนี้สำเร็จ 6,688 ราย และส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งแก้ปัญหาหนี้ให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นหนี้ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการเงินของข้าราชตำรวจและครอบครัว อาทิ การมีรายได้จากอาชีพเสริม ซึ่งความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการหนี้ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งหลักสูตรด้านการเงิน การบริหารจัดการหนี้ และการลงทุน บรรจุให้อยู่ในการอบรมของข้าราชการตำรวจทั้งหมด ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างขวัญกำลังใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน
 
คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นองค์การสาธารณกุศลที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ครอบครัวกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยหนึ่งในภารกิจหลัก คือส่งเสริมความรู้ทางการเงินภายใต้โครงการ “Money Management & Investment” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน และการบริหารจัดการหนี้ให้แก่ข้าราชการตำรวจ คู่สมรส และบุคคลในครอบครัวแล้ว 1,324 ราย เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงินอย่างแท้จริง โดยสามารถเพิ่มอัตราเงินสะสมใน กบข. ประหยัดค่าใช้จ่ายทำให้มีเงินออมมากขึ้น และหนี้สินลดลง สำหรับปีนี้สมาคมฯ ดำเนินงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อเนื่อง โดยอบรมสร้าง 1 โรงพัก 1 บุคคลต้นแบบ ซึ่งนำร่องที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อปลายปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าอบรม 452 ราย และจะประกาศผลในวันที่ 24 เมษายน 2566 นอกจากนี้จะต่อยอดบุคคลต้นแบบสู่การเป็นพี่เลี้ยงการเงิน ส่งเสริมการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบเพื่อตนเอง และส่งต่อความรู้ให้แก่บุคคลในองค์กร รวมถึงจะเป็นทัพหลังสนับสนุนนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน และการลงทุนให้เกิดขึ้นและเห็นผลจริงในข้าราชการตำรวจทุกระดับอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 
ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และการลงทุน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/happymoney

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
#policeofficial 
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ