วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน นครนายก จัดโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับบุคลากรและผู้รับบริการ
ซีพี ออลล์ จัดอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน (บ้านรื่นสุข) จังหวัดนครนายก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างทักษะทางการป้องกันและการระงับอัคคีภัย เรื่องของการเตรียมตัว เตรียมแผน รวมถึงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้ หน่วยงานด้านการจัดการสาธารณภัย ซีพี ออลล์ พร้อมคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าทำการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้กับบุคลากร พี่เลี้ยง และผู้รับบริการภายในศูนย์ฯ รวมจำนวนกว่า 116 คน โดยผู้รับบริการเป็นผู้พิการตาบอดพิการซ้ำซ้อนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการอบรมฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เมื่อเกิดกรณีที่มีเหตุเพลิงไหม้
          
นายสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไปด้านการจัดการสาธารณภัย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการส่งเสริมความปลอดภัยให้กับชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ในกิจกรรมในครั้งนี้ได้ทำการสำรวจพื้นที่หาจุดเสี่ยง จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพื้นที่ศูนย์ฯ ซักซ้อมแผน ฝึกสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในเบื้องต้น รวมทั้งจัดทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน ซักซ้อมและทำความเข้าใจเมื่อเกิดเหตุให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ 

นางกาญจนา พรมแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้รับการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เนื่องจากศูนย์ฯให้บริการคนตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน หากเกิดเหตุการไฟไหม้ จะเป็นเรื่องยากหากจะต้องอพยพผู้ที่รับบริการในศูนย์ทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนกว่า 80 ราย ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะที่ต้องดูแลแตกต่างกัน เราเองก็ขาดบุคลากรที่มีองค์ความรู้เฉพาะทาง การอบรมในวันนี้ต้องขอบคุณแทนบุคลากรและผู้ที่เข้ารับบริการ ที่ซีพี ออลล์ที่เล็งเห็นถึงความจำเป็น ความปลอดภัย และให้ความสำคัญกับศูนย์ฯของเรา 

ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้ร่วมกับภาครัฐ ประชาสังคม กลุ่มเปราะบาง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง ร่วมจัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัยสำหรับชุมชน และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับบุคลากรในหน่วยงานราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนโสตศึกษา วัด ชุมชน ฯลฯ และโครงการ Hero เชิดชูอาสาสมัครกู้ภัย ในการช่วยเหลือนักดับเพลิงและกู้ภัยที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสังคมตามปณิธานของ บมจ. ซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ล้งทุเรียนเจ้านาย เปิดแผงทุเรียนเจ้านาย รับซื้อขายส่งออกผลไม้ทุเรียนหมอนทองจันทบุรี-อุตรดิตถ์ ตามฤดูกาล ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ