วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พช.แพร่ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างทีมขับเคลื่อนการออมและพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy)
    เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ Organic Farm Home 
    นายวีรการต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้...
    น.ส.เสาวณีย์ เกียรติศิริถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัวและชุมชน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมขับเคลื่อนการออมและพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy)
    โดยมีวิทยากรมากความสามารถและประสบการณ์มาให้ความรู้ เพิ่มทักษะ แนวคิดและกระบวนการ ประกอบด้วย..
   ดร.ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ อดีตพัฒนาการจังหวัดชัยนาท
   นายวิศิษฏ์ บุญญาวิวัตน์ ปราชญ์ Organic Farm Home
   นางไพรินทร์ เหล่ากอ ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
   การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างทีมขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) เป้าหมายทั้ง ๘ อำเภอ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนากร และเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน ๒๐ คน
    วัตถุประสงค์กิจกรรม ประกอบด้วย..
   - เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการบริหารจัดการทางการเงิน
   - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและครัวเรือนเป้าหมายมีการออมเพิ่มขึ้น
   - เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นกลไลในการส่งเสริมประชาชนและครัวเรือนเป้าหมายในด้านการออมเพิ่มขึ้น
   - เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินด้วยการออม การจัดทำบัญชีครัวเรือน พัฒนาทักษะทางการเงินของสมาชิกด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   - เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ประสบความสำเร็จ
ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่ 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ