วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/พช.ราชบุรี ผนึกกำลังองค์กรสตรี) จัดกิจกรรมรวมพลังสตรีและผู้นำพัฒนาชุมชน ส่งเสริม “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”
 ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม ณ เวลา ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานรวมพลังสตรี และผู้นำพัฒนาชุมชน ส่งเสริม สนับสนุน“ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 โดยมี นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี และคณะเป็นผู้กล่าวรายงานฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ, พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน, ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯการจัดงานครั่งนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. การมอบโล่สตรีดีเด่นจังหวัดราชบุรีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สตรีผู้เป็นแกนนำในการส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 โล่รางวัล
2.การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรี และช่วยเหลือสตรีที่ด้อยโอกาส
3.การบรรยายธรรม เรื่อง“พลังสตรี พลังสร้างสรรค์ เสริมสร้างคุณธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย พระครูสุนทรสารวาที เจ้าอาวาส วัดเขากูบอินทราราม หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 4.การจัดนิทรรศการ"ผ้าไทย ใส่ให้สนุก"และผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดราชบุรี 
    5.การแสดงและจำหน่ายสินค้าของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี 
 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมงานรวมพลังสตีรและผู้นำพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เนื่องในวันสตรีสากล มีดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกด้าน
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
3. ประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
4. เพื่อรณรงค์ให้ร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปหันมานิยมสวมใส่และอนุรักษ์ผ้าไทยหรือผ้าในพื้นถิ่น
5. เพื่อเสริมสร้างพลังสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
 ชาวจังหวัดราชบุรี รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงห่วงใยในพสกนิกร ทรงใส่พระทัยต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าในการนำลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พัฒนา ต่อยอด ผลิตภัณฑ์ แสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น อันเป็นการสร้างสรรค์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ตามวิถีเอกลักษณ์ประจำถิ่น ตามพระดำริ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” คือความสุขที่ได้เลือกศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน เสมือนได้ต่อลมหายใจให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน สามารถสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
วันสตรีสากล ถือเป็นหนึ่งในความพยายามเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงในด้านต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล สำหรับในประเทศไทยนั้น รัฐบาลไทยโดยการนำของนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้คนไทยทุกคน มีความคิดที่ถูกต้องเรื่องความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย ทุกเพศมีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่ากัน 2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเป็นธรรม ยุติธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 3) ส่งเสริมผู้หญิงเข้ามีบทบาททางการเมือง มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายระดับต่างๆ และ 4) เร่งพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสตรีในทุกกลุ่มทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในภาวะลำบาก เพื่อให้ผู้หญิงมีเสรีภาพและความมั่นคงในการดำเนินชีวิต ขณะเดียวกันกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ก็ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรีมาอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยการส่งเสริมการรวมตัวในรูปของคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ ขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาส่งเสริมอาชีพสตรี การช่วยเหลือผู้ยากไร้ สตรีด้อยโอกาส การช่วยเหลือเด็กที่มีฐานะยากจน
 ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ