วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม "วัน อปพร." ประจำปี 2566
วันนี้ (22 มี.ค.66) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2566 พร้อมอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วันที่ 22 มีนาคม 2566 มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร.จังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นประธานมอบใบประกาศ แก่ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 มอบใบประกาศ แก่ อปพร.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 มอบโล่เกียรติยศและเข็ม ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่นของศูนย์ อปพร.กลาง ประจำปี 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ มีผู้บริหารศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ผู้นำ อปพร. อปพร. เข้าร่วมกิจกรรม 550 คน
นายปภินวิช ละอองแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ถึงปัจจุบันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ถือเป็นพลังภาคประชาชนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยการผนึกกำลังกับภาครัฐ ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่เป้าหมาย ด้วยจิตอาสา ที่มีความมุ่งมั่น อดทน และเสียสละ ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ การสร้างความปลอดภัยให้สังคม และการสนับสนุนนโยบายสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ตลอดจนการตระหนัก สำนึกในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี และพลังความสามัคคีของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน
ดังนั้น ทุกวันที่ 22 มีนาคม ของปี ศูนย์ อปพร. กลาง กำหนดให้เป็น "วัน อปพร." ถือเป็นวันสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน "อปพร." เพื่อยกย่องเชิดชูคุณงามความดีของทุกท่านที่ได้เสียสละอุทิศกำลังกาย กำลังใจ และความรู้ ความสามารถที่มี เข้ามาช่วยเหลือสังคมภายใต้อุดมการณ์ "เมตตา กล้าหาญ" โดยมิได้หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใด ๆ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ