วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ปลัดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ ออกตรวจกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อำเภอเมืองกระบี่"
    วันพุธ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
 เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่
    นายภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายธานี หะยีมะสาและ ปลัดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ ออกตรวจกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี นายมณทิพย์  นำพา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองกระบี่ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการ สมาชิก อ.ส.และลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมฯซึ่งมีประเด็นในการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ ดังนี้  
   ๑.การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปี ๒๕๖๖ 
   ๒.การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  ๓.การปฏิบัติราชการใหัเป็นไปตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่งของทางราชการ
  ๔.การบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายทางการเงินและการคลังที่กำหนด
  ๕.การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กรมการปกครองกำหนด ใหัเกิดความโปร่งใสและใช้จ่ายงบประมาณใหัเกิดความคุ้มค่า โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  ๖.ให้ความสำคัญกับงานบริการประชาชน
  ๗.การดูแลสภาพการใช้งานและความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพภูมิทัศน์ของอาคารที่ว่าการอำเภอ ห้องน้ำ ห้องประชุม บ้านพัก
  ๘.การบริหารอัตรากำลังให้เกิดประโยชน์กับทางราชการ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

🎙ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2566 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ