วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มทร.สุวรรณภูมิ ขยายฐานการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)
       อาจารย์วันดี  ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานประกอบการมีความต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่จบการศึกษาด้วยทักษะที่ตรงสายงานเฉพาะด้าน คณะได้มีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนที่รองรับการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพของนักศึกษา และยังได้จัดโครงการห้องเรียนราชมงคลร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนาหลักสูตรเฉพาะที่ตรงกับหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนในคณะเพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ เมื่อบัณฑิตจบการศึกษาไปก็สามารถทำงานได้ทันทีโดยมีสถานประกอบการและตำแหน่งงานรองรับอาจารย์วันดี  ศรีสวัสดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการห้องเรียนราชมงคล เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม
ที่คณะดำเนินการผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อขยายฐานนักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น โดยเป็นลักษณะกิจกรรมที่ทำร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรเฉพาะสาขา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งนักเรียนที่เลือกศึกษาหลักสูตรนี้ เมื่อจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร์ได้เลย โดยใช้ระยะเวลาเรียนไม่เกิน 3-5 ปี ระหว่างที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ปี 4-6 โดยคณะจะส่งบุคลากรไปร่วมทำกิจกรรมและจัดการเรียนการสอนเพื่อบ่มเพาะผู้เรียนตามศาสตร์วิชา
ของหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้และทักษะสามารถนำมาต่อยอดและยกเว้นบางรายวิชาในระดับปริญญาตรี เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนาไปได้เร็วและเชี่ยวชาญมากขึ้น 
โครงการดังกล่าวถือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเพิ่มยอดนักศึกษา ในขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาเองก็มีทางเลือกมากขึ้น นอกจากจะเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนที่กำลังมองหาที่ศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาแล้ว ยังเป็นช่องทางในการเพิ่มยอดนักศึกษาในระยะยาวร่วมกันบ่มเพาะบุคลากรตามความต้องการของสถานประกอบการ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงจบระดับปริญญาตรี 
ด้วยระบบการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะประสบการณ์การทำงานที่พร้อมทันทีเมื่อจบการศึกษา อีกทั้งสามารถมองเห็นเป้าหมายปลายทางทางการศึกษาของตนเอง ตลอดจนสามารถมองเห็นอนาคตการทำงานเมื่อจบการศึกษา
ได้ชัดเจนมากขึ้น
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ