วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา -  รฟท. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 รับฟังความเห็นการศึกษาผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรมต่อแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจากโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)
          วันที่ 10 มีนาคม  ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 งานบริการที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Heritage Impact  Assessment) ของแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
            โครงการความร่วมมีอระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร -หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราซสีมา) เพื่อนำเสนรายละเอียดโครงการ แนวแนวทางการศึกษา และเกณฑ์การประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน นำไปประกอบการศึกษาและการจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรมต่อแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น สมาคม องค์กรเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมในพื้นที่และระบบออนไลน์ กว่า 200 คน    
              สำหรับการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)  และที่สถานีอยุธยามีระยะห่างจากขอบเขตแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ซึ่งศูนย์มรดกโลกมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563ผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส มายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ แจ้งให้ประเทศไทยรายงานการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดกับแหล่งมรดกโลก (Heritage Impact Assessment- HIA) จากการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา
              การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Heritage Impact Assessment) ของแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Heritage Impact Assessment) ที่เกิดจากโครงกรรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสนอทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสม และกำหนดแนวทางและมาตรการลดผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีความสมดุล หนุนเสริมระหว่างการพัฒนาโครงการและการคงอยู่ของทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะครอบคลุมถึงความสำคัญและคุณค่าโดดเด่นระดับสากล ประวัติความเป็นมาปัจจุบันของแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนคศรีอยุธยา แผนการบริหารจัดการ การปกป้องคุ้มครองรับผิดชอบ และโครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการอื่นที่เกี่ยวเนื่องในมิติทั้งต้านกายภาพ ทัศนียภาพ สังคมและเศรษฐกิจ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
            โดยให้ความสำคัญกับคุณคู่โดดเด่นระดับสากล หรือ Outstanding Universalแลคุณลักษณะของความเป็นมรดกโลก ผลจากการประเมินผลกระทบ (Heritage Impact Assesต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อความเป็นมรดกโลกของแหล่งมรดโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเมื่อเกิดรถไฟความเร็วสูง และเพื่อให้แหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยายังดำรงคุณค่ความเป็นมรดกโลกตามหลักเกณฑ์ ข้อที่ 3"นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นประจักษ์พยานชั้นเลิศที่แสดงถึงช่วงเวลาของการพัฒนาศิลปะประจำชาติไทยอย่างแท้จริง" ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างคุณค่าของแหล่งมรดกโลกและดำรงของชีวิตผู้คนในบริบทปัจจุบัน โดยยังรักษา"คุณคู่โดดเด่นอันเป็นสากล (Outstanding Universal Value)" "ความเป็นของแท้ดั้งเดิม (Authenticity)" และ"ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Integity)" เพื่อรักษาความเป็นแหล่งมรดกโลกเอาไว้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทั้งนี้ รฟท. จะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรมต่อไป โดยผู้สนใจสามารถติดตามความก้าวหน้าโครงการ ได้ที่เฟชบุ๊กเพจ HIA Histori City of   Ayutthaya

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ