วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#เพชรบูรณ์#วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
 เป็นประธานเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน" จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า กล่าวรายงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พร้อมนี้มีนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมฯ จากนั้นได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และมอบสิ่งของแก่ราษฎร    
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหล่มเก่า นายศุภวัฒน์  คุ้มทองมาก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหล่มเก่า นายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหล่มสัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมออกบูทเคลื่อนที่แจกเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ แผ่นพับศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน แผ่นพับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อให้บริการ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร.
            สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.)
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ