วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2566 และประชุมผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัด 
“ปลุกพลังความคิด จัดระเบียบแนวทางทำงาน สร้างภูมิคุ้มกัน ก้าวทันนวัตกรรมการศึกษา”
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2566  มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ นอกจากคณะกรรมการสภาฯได้แก่ ผู้บริหารสถาบันฯ นำทีมโดยนายสมศักดิ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ช่วงเช้าก่อนเริ่มประชุมนายกสภาฯ ได้หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถาบันฯ ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เช่น โครงการความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา เป้าหมายอบรมสร้างความรู้ ทักษะการเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
    ซึ่งในอนาคตจะเป็นกำลังหลัก เป็นพลังในการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาต่อไปในอนาคต แบบสบาย ๆ 
โดยสาระสำคัญของการประชุม ได้แก่ โครงการในอนาคตที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการศึกษา เช่น โครงการธนาคารหน่วยกิต ที่เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โครงการทุนการศึกษาของหน่วยงานภายนอกร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษา และโครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา โดยให้มุ่งเน้น ครู ผู้เรียน สังคม และประเทศชาติ เป็นสำคัญ  รวมถึง โครงการ“ก้าวดี” ซึ่งจะเป็นนโยบายสำคัญ ที่สภาฯ ได้กำหนดโดยเป็นคุณลักษณะผู้ที่สำเร็จการศึกษาต้องมี และหลังจากประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว 
    ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันฯและผู้บริหารวิทยาลัยฯ โดยเน้นการ “สร้างทีม พัฒนาทีม รักษาทีม” “การจัดระเบียบความคิด” “สร้างภูมิคุ้มกัน ก้าวทันนวัตกรรมการศึกษา” รวมทั้งได้ให้กำลังใจในการทำงาน แนะนำแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารคน 
บริหารเงิน ตามหลักธรรมมาภิบาล “คุณภาพคู่คุณธรรม”  และไม่ลืม “รักษาสุขภาพ”

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ