วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มทร.สุวรรณภูมิ เปิดเวทีเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สังคม
รองศาสตราจารย์
 ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
(มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า การจัดประชุมวิชาการเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญในการที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์โมเดลเศรษฐกิจ
 สู่การพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการ ส่งผลต่อการพัฒนางานวิจัยที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และประเทศชาติให้เข้มแข็งมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง การประชุมวิชาการเป็นอีกหนึ่งภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรดำเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ สร้างเครือข่าย
ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างสรรค์โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนานำพาประเทศก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวว่า งานวิจัยและนวัตกรรมมีบทบาทและเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนำพาเศรษฐกิจไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG ด้วยโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  ศรีสงคราม กล่าวต่อว่า การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งนี้ เป็นการเปิดเวที
ให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
และเผยแพร่ผลงานการวิจัยและนวัตกรรม สู่สังคมภายนอก ตลอดจนเกิดเครือข่ายการวิจัยของนักวิจัย
ในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการวิจัยในสาขาต่าง ๆ ให้เกิดเป็นเวทีวิชาการระดับชาติ ที่รวบรวมผลงานด้านการวิจัยอันทรงคุณค่า 
โดยรูปแบบของกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม
มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ จะเป็นอีกเวทีหนึ่งให้นักวิจัยจากทั่วประเทศได้แสดงผลงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์กับสังคมต่อไป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 - 28 เมษายน 
พ.ศ. 2566  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าว และสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ