วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
วันนี้ (16 มี.ค.66) ที่โดมรวมน้ำใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นายทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. รวมจำนวน 637 คน พร้อมได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาว่า ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนจงตระหนักว่า  การสำเร็จการศึกษาในวันนี้เป็นเพียง ความสำเร็จในเบื้องต้นเท่านั้น  ซึ่งการศึกษาที่แท้จริงจะไม่มีวันจบสิ้น  ดังนั้นชีวิตจะต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  เพื่อความเจริญก้าวหน้าของนักเรียน นักศึกษาต่อไป  เพราะสังคม ในปัจจุบันนี้  เป็นสังคมของการแข่งขันจึงต้องใฝ่หาความรู้ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้รู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก  โดยเฉพาะการแข่งขันในระดับประชาคมอาเซียนที่เปิดเสรีในการประกอบอาชีพ  อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ ต้องการผู้ที่มีคุณภาพในสถานประกอบการ    ของตน  ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษาจึงต้องปรับตัวเพื่อจะอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้  โดยสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  อีกทั้งทำงานร่วมกับหมู่คณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านนายศุภชัย นนท์ธีระวิชยา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีการศึกษา 2565  วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะอันหลากหลาย  อาทิ การแข่งขันทางด้านวิชาการ การเสริมสร้างพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะให้กับนักเรียน นักศึกษา กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในรูปแบบชมรมต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม  ช่วยผู้ด้อยโอกาสและส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการ Fix it center เพื่อช่วยเหลือและยกระดับชุมชนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การจัดสอนหลักสูตรระยะสั้นให้ความรู้ด้านวิชาชีพ  เพื่อนำไปประกอบอาชีพให้กับชุมชนและประชาชนทั่วไป และในปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้วิทยาลัยฯ  ผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพไปประกอบอาชีพที่หลากหลายสาขาอาชีพ  ประสบความสำเร็จในการทำงาน  อาทิ  เป็นผู้ประกอบการ  ทำงานในบริษัท       ห้างร้านต่างๆ  โดยศิษย์บางคนได้บรรจุแต่งตั้งมาเป็นคุณครู  ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นหลังได้อย่าง   มีประสิทธิภาพ  และส่งผลให้วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลต่างๆ  ทั้งในระดับปวช. และปวส. อีกด้วย
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ