วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดกระบี่จัดโครงการงานมาฆบูชารำลึกจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2566  เนื่องในวันมาฆบูชาวันสำคัญของพุทธศาสนา
วันที่ 4 มีนาคม 2566 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชจังหวัดกระบี่ มอบหมายนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดโครงการจัดงานมาฆบูชารำลึกจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2566 โดยมี พระครูศรีธรรมาวุธ รองเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง
 โครงการจัดงานมาฆบูชารำลึกจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2566 เป็นความร่วมมือร่วมใจระหว่างคณะสงฆ์ในจังหวัดกระบี่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ หน่วยงานภาคส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้กำหนดโครงการฯ เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2566 ประกอบด้วยกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา, ประกวดกลอนแปด,แข่งขันประกวดการวาดภาพเรื่อง อัศจรรย์วันมาฆบูชา,การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา,การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ,การแข่งขันทักษะทางด้านการพูดและ การประกวดเขียนเรียงความ
 มาฆบูชาเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา จึงถือได้ว่าเป็นการทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมให้มีการดำเนินชีวิตตามหลักการโอวาทปาฏิโมกข์ 3 ประการ คือ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม และการทำจิตให้บริสุทธิ์ ศาสนาพุทธถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนับถือ และเป็นศาสนาที่ชาวจังหวัดกระบี่นับถือมากที่สุด ยึดในหลัก คำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นแบบอย่างทำให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ