วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญ บำรุงราษฎร์)
นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) พระครูพิชัยเดชารักษ์ เจ้าอาวาสวัดช่างทอง และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

โดยมีนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน 48 คน และประถมศึกษา
ปีที่ 6 จำนวน 58 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้โควต้าพิเศษเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมป์ จำนวน 2 คน ได้แก่
1.เด็กหญิงวิชาดา ขันธพร
ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล
2.เด็กหญิงปุญสา ชูรัตน์ ความสามารถพิเศษด้านกรีฑา
📍การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1 .เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนักและภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษา
2.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี
3.เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

เดชา    อุ่นขาว   รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ