วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 3-5 เมษายน 2566...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดี 
จัดทำ "โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกคน ตามแนว concept "Look back for the next step“การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาวตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล เพื่อให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นผู้นำในสาขาที่เป็นจุดแข็งของประเทศ สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสถาบันการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะยกระดับการพัฒนาองค์กรไปสู่อนาคต การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรในหน่วยงานนับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารจัดการในปัจจุบัน เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ผลักดัน  การสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์และภารกิจต่าง ๆ ของคณะฯ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ต่อไป
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ