วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดงาน ครบรอบ 25 ปีวันคล้ายวันสถาปนา 
--------------------------
วันที่ 18 เมษายน 2566   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา  ได้ร่วมกันจัดงาน  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งตรงวันที่ 18 เมษายน  ของทุกปี  และในปี 2566  ครบรอบ 25 ปี   ซึ่งได้รับเกียรติจาก อดีตผู้บริหารของ วิทยาเขตกาญจนบุรี   มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 ท่าน   ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ไชยคำ อดีตรองอธิการบดี(ระยะเวลาดำรงตำแหน่งวันที่ 17 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2549)  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นคร เหมะ อดีตรองอธิการบดี (วันที่ 1 ตุลาคม 2549 วาระที่ 1 และวันที่ 22 ธันวาคม 2554 วาระที่ 2) เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าว   โดยในปีนี้  วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญ  เช่น  พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมเสวนา "25 ปี วิทยาเขตกาญจนบุรี อดีตถึงปัจจุบันสู่อนาคต" ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล ไชยคำ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี   ร่วมในการเสวนาประเด็น ต่าง ๆ เช่น นโยบายในการบริหารงาน  ความสำเร็จในด้านต่าง ๆ  และข้อเสนอแนวทางในการดำเนินการเพื่อต่อยอดความสำเร็จจากอดีตถึงปัจจุบัน และต่อไปสู่อนาคต  โดยอาจารย์ ดร.ภวินท์ธนา เจริญบุญ หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล   รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการเสวนาดังกล่าว  
        นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม เนื่องในวันสงกรานต์  โดยจัดให้มีกิจกรรม รดน้ำดำหัว ขอพรจากคณะผู้บริหาร และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  สำหรับ  วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้เริ่มดำเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. 2538 ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค โดยได้กำหนดเป็นแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 8 ในการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้นจึงดำเนินการตามนโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ปัจจุบัน วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดลนับเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน  มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น  6,700 ไร่ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าว ใช้ในการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัย ในแต่ละหลักสูตร โดย มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและของประชาคมอาเซียน  ประกอบด้วย  หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   จำนวน  4 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ 4.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   โดยประกอบด้วย 7 สาขาวิชา  ดังนี้ 
1.สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์, 2.สาขาวิชาธรณีศาสตร์, 3.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร, 4.สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร, 5.สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ, 6.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   และ 7.สาขาวิชาการบัญชี 
 ปัจจุบัน ได้เปิดหลักสูตรระดับ ปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ  นอกจากนี้ยังมีการขยายความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ อาทิ การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศในอาเซียน และมีผลงานวิจัยที่สำคัญ เผยแพร่ในระดับสากล มุ่งมั่น ตาม  พันธกิจของ วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล  เช่น การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะทั้งในเชิงลึก และเชิงบูรณาการ ที่สามารถประยุกต์ในการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นสากล และอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้แบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมทั้ง การ ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างยั่งยืน  ซึ่ง วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล  มีคณาจารย์บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายสาขาวิชา ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้  ได้ตามพันธกิจ   โดยวิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล    ยังคงมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาต่อไป ตามพันธกิจ  ดั่ง วิสัยทัศน์ ในการเป็น  “ ปัญญาของแผ่นดิน  “  Wisdom  Of  the Land
--------------------
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ