วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยต่อผู้สื่อข่าวว่า  สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่ ๒๑ สำหรับปีนี้ทางสมาคมฯ ได้นำความขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำผู้แทนองค์กรดีเด่น จำนวน ๑๗ คน บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ จำนวน ๑๑ คน บุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียงจำนวน ๗ คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๕ กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง  และให้การสนับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ ๒๑ จำนวน ๒๐ คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลและโล่เกียรติยศ การนี้ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายจรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

สำหรับงานมอบรางวัลเทพทอง ทางสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรในวงการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านความประพฤติ และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง รวมถึงองค์กรที่สนับสนุนการผลิตรายการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งปัจจุบันสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับงานหลายด้าน และบุคลากรมีอยู่เป็นจำนวนมาก ก่อผลดีผลเสียต่อสังคมได้ หากปราศจากความรับผิดชอบและไม่คำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ

ประเภทองค์กรดีเด่นได้รับพระราชทานรางวัลฯ (รายนามบางส่วน) อาทิ 
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลกนิษฐ์ ทองเงาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง    
๒. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายบุญญนิตย์  วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๓. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว นางมุทิตา  อิทธิผล ผู้อำนวยการสถานี
๔. บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด (ช่องวัน ๓๑) นางสาวกรอบแก้ว  ปันยารชุน รองกรรมการผู้อำนวยการ
๕. บริษัท เวลเนส เอเซีย จำกัด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เบญจออยล์) นายอรุณพร  อนุกูลไพบูลย์  กรรมการผู้จัดการ ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ จำนวน ๑๑ คน อาทิ
๑. นางสาวสมพิศ  บุตรสาระ        
บรรณาธิการบริหารกำกับดูแลสายข่าวในพระราชสำนัก
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕
 ๒. นางสาวชญาณ์ทิพย์  วิจิตรกุลภรณ์    
บรรณาธิการข่าวภาค ๔ สถานีข่าวภาค ๔
 ๓. นายสัมฤทธิ์  เจียมเจริญพรกุล    
บรรณาธิการข่าว  สถานีข่าวเอทีวี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ๔. นางสาวร่มเกล้า  อมาตยกุล    
ผู้ประกาศข่าว รายการเกาะติดข่าว  สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๘
    
๕. นายอติรุจ  กิตติพัฒนะ    
ผู้ประกาศข่าว รายการข่าววันใหม่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓
๖. นายจุลภควัฒน์  ศรีสุวรรณ    
พิธีกรข่าว  รายการข่าว ๕ จี   สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕
๗. นางสาวรสริน  ประกอบธัญ     
ผู้ประกาศข่าว  รายการข่าวเช้าหัวเขียว สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
๘. นายกรกันต์  สุทธิโกเศศ    
พิธีกร  รายการห้องข่าวบันเทิง  สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ หมายเลข ๒๓

๙. นายภานุพันธ์  ครุฑโต 
พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ  รายการเพชรตัดเพชร,รายการคุณพระช่วย
สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ หมายเลข ๒๓
๑๐. นายศิวัฒน์  โชติชัยชรินทร์    
พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ  รายการเพลงเอก
สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ หมายเลข ๒๓    
๑๑. นายกิตติ  เชี่ยววงศ์กุล    
พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ  รายการ เดอะ โกลเด้นซอง  
เวทีเพลงเพราะ  ช่องวัน ๓๑
ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียง จำนวนรวม ๗ คน อาทิ
๑.นายจิตรกร  บัวเนียม        
นักแต่งเพลงอาวุโส
นักแต่งเพลงให้กับศิลปินทั้งเพลงลูกทุ่งและลูกกรุง 
๒. นายบุญมา  ศรีหมาด    
ผู้ประกาศข่าววิทยุ  รายการข่าวยามเช้า
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
๓. นายภักดี  พลล้ำ    
หัวหน้าคณะหมอลำและนักแสดงหมอลำวงระเบียบวาทะศิลป์ 
จังหวัดขอนแก่น

๔. นางสาวธิดารินทร์  พรมฮวด    
ผู้ดำเนินรายการ  รายการคลื่นความคิด ความรู้คู่ปัญญา
สถานีวิทยุกระจายเสียง เอฟ เอ็ม ๙๖.๕ เมกะเฮิรตซ์
๕. นายพิษณุ  เสามี    
ผู้ดำเนินรายการ รายการข่าวบริการชุมชน        
สถานีวิทยุกระจายเสียง เอฟ เอ็ม ๙๔.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ 
๖. นางเมธ์วดี  เรียววิไลสุข    
ผู้ดำเนินรายการ  รายการแฟมมิลี่ เลิฟเวอร์ บาย ด๊อกเตอร์เมธ์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
๗. พันตำรวจเอก ชัยวัฒน์  บูรณะ    
ผู้จัดรายการ  รายการโรงพักเพื่อประชาชน
สถานีวิทยุในเครือข่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายนามผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเทพทองครั้งที่ ๒๑ และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ (รายนามบางส่วน) อาทิ
 *นางพิชชาวีร์ แสงสวัสดิกุล    
 บริษัท เพอร์เฟคอินโนเวพลัส จำกัด 
*นางสาวมะลิดา ภัคเครือพันธุ์     
บริษัท ดินดิน จำกัด ในนาม ๖๖๖ เรดิโอ สเตชั่น
*นายจิรชาติ บุญสุข    
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

*นางปรียารัศมิ์ เนียมศรีสมหมาย    
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชกุน อินเตอร์ฟู๊ด
*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต  กิตติ์ปกรณ์
หนังสือพิมพ์โปลิศนิวส์    
*นายอภิมุข กลิ่นจันทร์
หนังสือพิมพ์โปลิศนิวส์
ฯลฯ
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ