วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รวมดาวชาวสูงวัย ในงานมหกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ วันแห่งครอบครัว สมัชชาครอบครัวและสตรี จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566

วันนี้ (7 เม.ย.66) ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายจากทั้ง 10 อำเภอ จำนวน 350 คน ร่วมงานมหกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ วันแห่งครอบครัว สมัชชาครอบครัวและสตรี จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการกรมกิจการผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ชุมชนฝีมือผู้สูงอายุ การแสดงดนตรีไทย การเดินแบบ"ผ้าไทย สไตล์เรา" การแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุ การมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน และเต็มไปรอยยิ้มแห่งความสุข
นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการมหกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว สมัชชาครอบครัวและสตรี จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยบูรณาการโครงการของกรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเข้าด้วยกัน เนื่องจากเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ สตรี และสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญของสังคมในการเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับสมาชิกทุกคน ในครอบครัว เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกช่วงวัย ครอบครัวที่มีสมาชิกผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างในครอบครัว รวมถึงเพื่อจัดเวทีสมัชชาครอบครัวและสตรีสู่การขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวและสตรีระดับจังหวัด โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่การตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงาน และผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม และประเทศได้
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ