วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

https://youtu.be/0cE_7X3mTms
      สกู๊ปข่าว(ชุดที่ 6)
พรรคพลังธรรมใหม่ 
ชู นโบายพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ
     ..............................
ผลิตและดำเนินรายการ
 โดย อ.วิชิต ดิษฐประสพ
มือถือ ID Line 064-516-6794
ดำเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ และอาศัยเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 35 บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
        .........................
การดำเนินการศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติ ต้องเสนอบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ ในเบื้องต้น ควรร่างเป็นพระราชบัญญัติ เพื่อคุ้มครองพระพุทธศาสนา เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยปี 2560 ที่มีความเกี่ยวข้องหลายมาตรา เช่น
    หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
*มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้.
   (1)พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
*มาตรา 67 รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครอง พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
   ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน รฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท
เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไก ในการป้องกันไม่ให้มีการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนาและพึงส่งเสริมให้ พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินการมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย.
               .....................
จัดทำสกู๊ปข่าวและดำเนินรายการโดย อ.วิชิต ดิษฐประสพ
 ผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์ทันใจ
นิวส์อินไซด์ทีวี  ทีวีออนไลน์
* ดำเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ทางอิเล็กทรอนิกส์
 ผลิตและดำเนินรายการโดย
 นายวิชิต ดิษฐประสพ
มือถือ ID Line 064-516-6794
*อาศัยเสรีภาพวิชาชีพสื่อมวลชน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 35 บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
       (คลิปข่าว.ชุดที่ 6)
วันที่ 24 เมษายน 2566
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ