วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

บุรีรัมย์..จังหวัดบุรีรัมย์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 
ที่ โรงเรียนบ้านโนนยาง ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก
                 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการออกให้บริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลคมนาคม ณ โรงเรียนบ้านโนนยาง หมู่ที่ 8ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลสตึก หน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด อำเภอ หน่วยงานทางการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ และการบริการของหน่วยงานภาครัฐ มีประชาชนชาวตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก มารับบริการเป็นจำนวนมาก 
       นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มดำเนินงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เมื่อ พ.ศ. 2513 เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 27 เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน อาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พร้อมใจกันจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชน ประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้บริการทางทันตกรรม การให้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การให้บริการเวชกรรมพื้นฟู และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการทำหมันสุนัข และแมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย เป็นต้น
          นอกจากนี้ ได้มอบยาพระราชทานให้ทางโรงเรียนและวัดบ้านโนนยาง จำนวน 2 ชุด มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 ชุด มอบหนังสือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนยาง จำนวน 4 ชุด สำนักงานประมงจังหวัด มอบพันธุ์ปลา จำนวน 50 ชุด เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดอำเภอสตึก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาส จำนวน 5 ราย และมอบถุงยังชีพ จำนวน 5 ชุด     
         กิจกรรมในครั้งนี้ ได้บูรณาการจัดโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จากทุกหน่วยงาน ที่จะเป็นประโยชน์ ในการรับบริการ ข้อมูลข่าวสาร และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินมารับบริการในจังหวัด รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง 
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ลำปาง - กฟผ.แม่เมาะ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ