วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/6F6_hyy_Vj8
           (ชุดที่ 6) 
(อ.ต.ร.)คัดค้านการแก้ ม.112
อบรมเรียนรู้ รัฐธรรมนูญไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 โดย อ.วิชิต ดิษฐประสพ
ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
*ผู้สื่อข่าวอาวุโสและที่ปรึกษาสำนักหนังสือพิมพ์ทัน
ใจนิวส์
 มือถือ ID Line 064 516 6794
 สถานที่.ห้องประชุม B1
 อาคารรัฐสภา เกียกกาย 
กรุงเทพมหานคร
 วันที่ 5 เมษายน 2566
      ......................
 ประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ ฉบับปัจจุบันประกาศใช้เมื่อ วันที่ 6 เมษายน 2560 มี 279 มาตรา

  * มาตรา 6 องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้

>ประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

...ประมวลกฎหมายอาญา....
 * มาตรา 112 ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี
     .................
รัฐธรรมนูญปี 2560 
 *มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว การกระทำอันเป็นการละเมิด หรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ

>ประมวลกฎหมายอาญา
  ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
  *มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
      ........................
     องค์การ(อ.ต.ร.)
(อ.ต.ร.) กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ
 แสงพันธุ์ 
"คัดค้านการแก้ ม.112
> ประมวลกฎหมายอาญา
 *มาตรา 112 ( ม.112) เป็นกฎหมายอาญาคุ้มครอง พระมหากษัตริย์
 องค์พระมหากษัตริย์ และรัชทายาท เป็นกฎหมายที่คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่นเดียวกับประมวลกฎหมายอาญา *มาตรา 326 คุ้มครองประชาชนทั่วไป
> หากเราไม่ละเมิดสถาบัน ก็ไม่มีความผิดใดๆเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป 
>หากเราไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เราก็ไม่มีความผิดใดๆ
   ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์การ(อ.ต.ร.)จึงขอคัดค้านการแก้ ม.112
  > หลังเลือกตั้ง 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2566
 หากมีนักการเมือง หรือพรรคการเมือง หรือกลุ่ม บุคคลใด
 ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
*มาตรา 133 เสนอยกเลิก  ม. 112 ผ่านระบบรัฐสภา
* สำนักงานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร .)
 จะออกมารณรงค์เชิญชวนประชาชนคนไทย ที่จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ ร่วมกันลงชื่อให้ได้ 100,000 รายชื่อ(หนึ่งแสนรายชื่อ)เพื่อร้องคัดค้านการแก้ ม.112 ในระบบรัฐสภา เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป .
        ........................
อ.วิชิต ดิษฐประสพ
 ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.).....บรรยาย
มือถือ ID Line 064-516-6794
 วันที่ 5 เมษายน 2566
สถานที่.ห้องประชุม B1 
อาคารรัฐสภา เกียกกาย
กรุงเทพมหานคร
 รายงานข่าว
   ................

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ