วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อบรมหลักสูตรเวทีพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไทยแอคทีฟ สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมหลักสูตรเวทีพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์(ภาคอีสาน)

วันที่ 29 มกราคม 2566 ที่โรงแรมเวลาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี
ไทยแอคทีฟ สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมหลักสูตรเวทีพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวแบบมีส่วนร่วม โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกและสร้างกระบวนการการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อและเฝ้าระวังสื่อในกลุ่มนักข่าวภูมิภาค/ท้องถิ่น และจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้สื่อข่าวภูมิภาคและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือผ่านกระบวนการถอดบทเรียนประสบการณ์การทำงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่ทำงานด้านการสื่อสารรูปแบบต่างๆทั้งนักข่าวภูมิภาคภาคประชาสังคมภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงนักวิชาการด้านการสื่อสารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการฯนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2566 นี้

สำหรับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มี นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม เป็นหัวหน้าโครงการดำเนินงาน อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ดร.เนตรดาว ยั่งยุบล นักวิชาการอิสระ, นายเกียรติศักดิ์ ศิริเกตุ ผู้ประสานงานเครอข่ายผู้สื่อข่าวภูมิภาค ประจำภาคตะวันออกเฉียง วิทยากรร่วม และนางสาวนิภาภรณ์ แสงสว่าง ผู้ประสานงานโครงการฯ

โดยเชิญผู้แทนจาก 4 ภาคส่วน ได้แก่ 1.ภาควิชาการ นักวิชาการด้านสื่อและด้านนิเทศศาสตร์ 2.สภา สมาคม มูลนิธิ องค์การเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับสื่อดั้งเดิมและสื่อออนไลน์ 3.ผู้ประกอบการสื่อ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสื่อ ผู้มีอาชีพสื่อมวลชน รวมทั้งองค์กรวิชาชีพด้านสื่อทั้งดั้งเดิมและสื่อออนไลน์ 4.องค์การตัวแทนผู้ชม ผู้ฟังผู้บริโภคสื่อ  องค์กรภาคประชาชน ประชาคมที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ โครงการจัดอบรมหลักสูตรเวทีพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียง จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาเชิงจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพของสื่อใหม่และสื่อดั้งเดิมที่ควรเร่งรณรงค์และส่งเสริม การแสดงความคิดเห็นต่อแนวทาง Media Obbusman จริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน บทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชน และแนวทางการกำกับดูแลตนเอง การเสนอแนะแนวทางพัฒนา โครงสร้าง กลไก เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้ผู้เผยแพร่เนื้อหาผ่านสื่อใหม่และสื่อดั้งเดิม ได้ตระหนังถึงจริยธรรมและมาตรฐานทางวิชาชีพสื่อมวลชนภายใต้เสรีภาพอย่างสมดุลบทบาทและแนวทางการดำเนินนโยบายของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการงางมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชน และบรรทัดฐานทางสังคม และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล
ข่าว/ภาพ  รายงาน
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ