วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

จ.ราขบุรี/เวทีประชาคม เพื่อรับเงินอุดหนุน จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 
ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 32 ชุมชน เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นำโดยนายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง พร้อมด้วยนายวิชัย อรตัน รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดการประชุมเวทีประชาคมชุมชน 32 ชุมชน ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 มาใช้ในการดำเนินงานของโครงการอย่างมีระบบที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมสำหรับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนายหมวดตรีประสาท กุลเรือง ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดราชบุรี 2 (คพรฟ,) ตำบลบ้านโป่งกล่าวชี้แจง ในการดำเนินโครงการชุมชน เพื่อมุ่งสู่แผนพัฒนาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะภาครัฐและเอกชนหน่วยงานราชการและชุมชนท้องถิ่น เพื่อขอรับเงินอุดหนุนได้ดำเนินการทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมาย ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับนายหมวดตรี ประสาท กุลเรือง ณ ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อมร สว่างทิพพาภรณ์./ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ