วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

 จังหวัดราชบุรี ผนึกกำลังทีมหัวหน้าส่วนราชการ มท. และภาคีเครือข่าย เข้าอบรม “หลักสูตร P-CAST”
 ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อมุ่งทำงานเป็นทีม บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชน
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2566 
 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมาย นายอังกูร ศีลาเทวากูร รองผูว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำทีมหัวหน้าส่วนส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกส่วน โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตรผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับจังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์​เพื่อเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงมหาดไทย สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน​  โดย​กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม​การฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนภาคีเครือข่ายด้านการศาสนา ผู้แทนภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่ที่สอดคล้องตามบริบทของภูมิสังคม การอบรมหลักสูตร "ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระดับจังหวัด 76 จังหวัดระหว่างวันที่ 22-25 พ.ค.2566 ณ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชน 11 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันดำรงราชานุภาพ และกรมการพัฒนาชุมชน โดยสถาบันการพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระดับจังหวัด 76 จังหวัด 
 
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ