วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" ไพเจน" สร้างจิตสำนึกจัดอบรม โครงการ ๓Rร แก่เจ้าหน้าที่ อบจ. ครู และนักเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา
นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม ๓Rร พร้อมด้วย นาง
ปียนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี นายกิตติพงศ์ สิงห์ทอง ผู้
อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นักเรียนโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ คณะครูทั้งสองโรงเรียนเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์
  นายไพเจน กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรแหล่งน้ำ รวมถึงด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด การคัดแยกขยะมูลฝอย และการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เป็นการ
จัดการขยะต้นทาง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเข้าสู่กระบวนการเก็บขน
ลดปัญหากลิ่นเหม็นของน้ำชะขยะที่เกิดขึ้นจากการเก็บขน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบ่อฝังกลบขยะ อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ ถือเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องได้รับการจัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้จัดกิจกรรม ๓Rs เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด และโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามแนวทางและแผนปฏิบัติการที่กำหนด โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลัก ๓Rs และการจัดการขยะเปียก หรือขยะอินทรีย์ภายในองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก ๓Rร ในชีวิตประจำวัน รวมถึง
การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ต่อไป
    ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรม ๓Rร  ขึ้นโดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลัก ๓ Rร  และการจีดการขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ภายในองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก ๓Rร ในชีวิตประจำวันให้แก่ นักเรียน และบุคลากรครู ของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์สงขลา และโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ รวมถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  โดยมีนายนิธิ สุดวิไล  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการจาก  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาตืและสิ่งแวดล้อมสงขลา เป็นวิทยากร มาอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตวิธีการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน

ซัมซูดิน เจ๊ะแดร์ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดสงขลา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ