วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตรผู้นำ
นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมาย นายอังกูร ศีลาเทวากูร รองผูว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำทีมหัวหน้าส่วนส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุดส่วน โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตรผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับจังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์​เพื่อเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงมหาดไทย สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน​ โดย​กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม​การฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนภาคีเครือข่ายด้านการศาสนา ผู้แทนภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่ที่สอดคล้องตามบริบทของภูมิสังคม 
การอบรมหลักสูตร "ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระดับจังหวัด 76 จังหวัด ในวันแรก มีกิจกรรมดังนี้
08.00-09.00 น. ผู้เข้าร่วมอบรมปรับฐานการเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์
09.00-12.00 น. กิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์/ความคาดคาดหวัง/เลือกผู้นำ/มอบหมายภารกิจดูแลบ้านจากนั้นเวลา 13.00-15.00 น. พิธีเปิดอบรม “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระดับจังหวัด  76 จังหวัด (P-CAST) พร้อมทั้งบรรยาย “ทำไมต้อง P-CAST”  16.00-18.00 น. ทัศนศึกษาตัวอย่างความสำเร็จพื้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา  โดยทีม ศพช.19.00-20.00 น. เหลียวหลังแลหน้า จากสิ่งที่ผ่านมา 130 ปี แห่งการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
20.00-23.00 น. แบ่งกลุ่มถอดบทเรียนเหลียวหลังแลหน้า จากสิ่งที่ผ่านมา 130 ปี แห่งการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย  รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล 
 ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันดำรงราชานุภาพ และกรมการพัฒนาชุมชน โดยสถาบันการพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระดับจังหวัด 76 จังหวัด 
 
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ